ΠΜΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να το κατεβάσετε  εδώ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διάρκειας 1½ έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία» (MSc in Rheumatology - Musculoskeletal Health, ΦΕΚ 3387B/10/8/2018, link ).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2019 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του Δ.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής:

- κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Επιστημών Υγείας, Νοσηλευτικής) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ) ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

- απόφοιτοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και λοιπών Επιστημών Υγείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 ανά έτος εισαγωγής κατ’ ανώτατο όριο. Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε μία (1) δόση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση, rheum.msk[at]gmail[dot]com) είτε απευθείας στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Β’ Παθολογική Κλινική, Μονάδα Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Αθήνα, Τηλ.: 213-2088516/Fax: 213-2088399)

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 Ιανουαρίου 2019